سلام. دوستمون آقا آرش یک نظرداده بود مه نوشته بود کشتی کج واقعی نیست.

من هم چند تا عکس رو برای شما آماده کرده ام.