باسلام جدید ترین مسابقات  wwrRAWکه برگزار می شوند

  1. Paul London VS CADE
  2. Chris Jerico VS Shawen Michels
  3. Fatal Four Way Finaly VS Matthardy Jonee Netro VS john Cina
  4. ECW championMark HenryVS Matt hardy
  5. JohnCina&Creme Teme VS JBL&The World Tag Team Champions

جدیدترین اخبار اسمکدان

     

             

  1.  کمربند‌World Tag Team Championبه دستZack Ryder &Curt Hawkinsافتاد این کمربند قبلا دستJohn Morison&The Mizzبود.

منبع:www.wwe.com