باسلام امروز جدید ترین اخبار SmackDownومسابقات جدیدرو براتون میزارم

 

تاریخی که در آن مسابقه انجام میشود.April27،2008

دریک مسابقه بینTriple H VS Randy Orton JBL VS John Cinaکه به صورت FATAL FOUR WAY برگزار شدRandy Orton توانست بازدنRKO به JBLدراین مسابقه برتده شود و کمربندWWE Champion Shipرا تصاحب کند

دریک مسابقه بینShelton Benjaminتوانست رقیب خود یعنی Matt Hardyراشکست دهد و کمربندUnited States Championراکسب کند