X
تبلیغات
نماشا
رایتل

دراین مسابقه که بینThe Great Khale VS Hardyبود Great Khaleتوانست با زدن یک فینیشر برنده مسابقه باشد با قانونSumbitioinبعد از برد Great Khaleبعد از چند لحظهMVPبالای رینگ آمد و شروع به زدنJeef Hardyکرد

مسابقه بعدی بینBig Show VS Dominoبود که بیگ شو بازدن دومینو به بند و با پابه صورت او و زدنChok SlamوPin Fallکردن دومینو برنده بازی باشد.

در بازی بعدی که بین MVP VS Yangبود و جف هاردی هم در کنار گزارش گر ها بود MVpتوانست بازدن فینیشربهYangبرنده بازی باشد MVPدر حال خوشحالی و مسخره کردن جف بود که جف سریع بالا آمد و یک فینیشر به MVPزد و آهنگ جف زده شد.