سلام امروز می خواهیم وضعیت بازگشت سوپر استارهای سابق دابلیودابلیوای روبررسی کنیم.

1.کرت انگل: انگل روزبه روز به دابلیودابلیوای نزدیک تر می شود.این اتفاق تا چند ماه دیگر صورت می گیردومی توانیم شاهدهنرنمایی این استارپرقدرت باشیم.

2.راب ون دام:همان طور که در رامبل امسال دیدیم راب ون دم به صحنه مسابقات برگشت.البته ممکن است فقط برای زیبا تر شدن رامبل اورا شرکت دهند زیرا رامبل درشهرمیشیگن بود و راب ون دم هم درآن شهراولین مسابقه ی خودش رادردنیای کشتی حرفه ای به نمایش گذاشت اما در سایت رسمی دابلیو دابلیو ای کلمه ی RVD BACK"" نوشته شده بود و شاید معنای کلمه ی "BACK"برگشتن

است.بازگشت راب ون دم بدون اطلاع به مردم بود.سورپرایزامسال رویال رامبل بود.

کریستین کیج:با استوری لاین او قبل از بازگشت به دابلیو دابلیو ای با جف هاردی ممککن است کریستین در اولین مسابقه اش دردابلیو دابلیو ای به شدت هوو شود!امکان دارد که کریسین با ادج تیم جدیدی را تشکیل دهند.

تایسن تامکو:تامکودراولین مسابقه خودش بعد از بازگشت به دابلیو دابلیوای به شدت تشویق شد،امایکی از تماشاگرهابه وینس اطلاعع دادکه تامکو مصدوم است ودرموقع مسابقه درد می کشد.

این مسئله وینس را به شدت عصبانی کردومعلوم نیست که حاضر شود که باتایسن تامکو قراردادببندیانه؟بایدمنتظر ماند.