سلام پوسترWrestleMania XXIV را آماده کردم.

wwewwf.blogsky.com

چند تامسابقه هم میگذارم.