X
تبلیغات
رایتل

سلام تاچندروز دیگر مسابقه ی اج و آندر تیکر برگذارمی شود.


خبر دوم ویکی گریرو اعلام کرد که Edge باید یک مسابقه باChavo Gureroانجام دهد

کهEdge بسیار عصبانی شد